چرا برخی افراد هیچ وقت لاغر نمی مانند؟

رژيم غذايي هميشه تنها عامل اضافه وزن و چاقي نيست.
نتايج يک تحقيق نشان مي دهد حفظ تناسب اندام و لاغر ماندن براي برخي افراد دشوارتر از سايرين است و اين عدم کنترل به اين دليل است که مرکز سيري در مغز اين افراد کندتر عمل کرده و ديرتر پيام سيري را به معده ارسال مي کند.
اين نوع مکانيسم مغزي موجب پرخوري و در نتيجه چاقي مي شود.
اين مطالعه اثبات کرد که رژيم غذايي هميشه تنها عامل اضافه وزن و چاقي نيست، بلکه ژنتيک و مکانيسم هاي پيچيده مغزي نيز در اين زمينه نقش مهمي ايفا مي کنند. به همين دليل است که برخي افراد هيچ وقت موفق به کنترل وزن خود نمي شوند و همواره از اضافه وزن و چاقي رنج مي برند.
براي انجام اين تحقيق، ارتباطات مغزي و پايانه هاي عصبي موش هاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد در برخي موش ها پايانه هاي عصبي کندتر عمل کرده و پيام سيري را با تاخير به معده مي فرستند، در نتيجه اين موش ها در هر وعده، بيشتر غذا مي خورند و در نهايت چاق تر از ساير موش ها مي شوند.

منبع: سيمرغ