تناسب اندام هوازی چیست و چه فوایدی دارد

تناسب ‌اندام يا سلامتي که از راه فعاليت ‌ها و تمرينات هوازي به دست مي‌آيد را تناسب ‌اندام هوازي مي‌نامند. واژه هوازي (ايروبيک) صفتي است که معمولاً به چيزي که به هوا نياز دارد مرتبط است
در ط? ورزش هوازي، عض?ت بزرگِ دست ھا، پاھا و باسن به طور مکرر حرکت م? کنند. تناسب اندام هوازي (ايروبيک)، که تناسب قلب? عروق? ھم نام?ده م? شود، به توانا?? قلب، رگ ھاي خون? و ر?ه ھا ( س?ستم قلب? عروق? ) براي تام?ن سوخت در ط? فعال?ت جسمان? مداوم اط?ق م? شود. با داشتن تناسب هوازي (ايروبيک)، بدن جھت حفظ ادامه حرکت به صورت کارآمدتر، اکس?ژن را با کارآ?? ب?شتري در?افت و مصرف م? کند.
براي ادامه حرکت تکراري عضله :
* اکس?ژن ب?شتري وارد بدن مي شود، تنفس سر?ع تر و عم?ق تر م? شود تا مقدار اکس?ژن داخل جر?ان خون را به حداکثر برساند.
* خون را سريع تر و قدرتمندتر پمپ مي شود جھت تول?د انرژي و حمل اکس?ژن به صورت موثرتر به د?گر قسمت ھاي بدن، قلب سر?ع تر م? زند. قدرت ھر ضربان قلب جھت به حداکثر رساندن جر?ان خون به ماھ?چه ھا و بازگرداندن آن به ر?ه ھا ، افزا?ش م? ?ابد.
* قطر و تعداد رگھاي خوني كوچك را افزايش مي دھد. رگ ھاي خون? کوچک ( مو?رگ ھا ) براي رساندن اکس?ژن ب?شتر به عضله ھا، گشاد م? شوند و محصو?ت زائد مانند دي اکس?د کربن و اس?د ?کت?ک را انتقال م? دھند. در طول زمان، جھت کارآمدتر کردن حمل اکس?ژن و دفع مواد زائد، عم? مو?رگ ھاي ب?شتري در عضله ا?جاد خواھد شد.
* از تول?د حرارت زياد جلوگ?ري مي كند. وقت? ماھ?چه ھا حرکت م? کنند، حرارت بدن با? م? رود. براي جبران با? رفتن درجه حرارت، بدن با عمل دم حرارت را در ھوا رھا م? کند. بدن با عرق کردن ھم حرارت ، آب و مواد معدن? را از دست م? دھد.
* ورزش منظم ايروبيک موجب آزاد شدن اندروف?ن ھا که مسکن ھاي طب?ع? بدن ھستند، م? شود.