اقدامات و مشاوره لازم قبل از انجام لیپوماتیک

ليپوماتيک - نکاتي که در جلسه مشاوره بايد از بيمار سوال شود و بيمار بايستي با دقت به آن پاسخ دهد شامل موارد ذيل مي باشد:
سابقه بيماريهايي مانند ديابت کنترل نشده ، فشارخون بالا ، بيماريهاي قلبي عروقي مانن سکته قلبي يا مغزي ،جراحي هاي قبلي مخصوصا در ناحيه مورد نظر ، بيماريهاي مزمن مانند سرطان ، لوپوس ، بيماريهاي همراه با ضعف سيستم ايمني و......
سابقه مصرف داروها خصوصا داروهاي ضدانعقادي مانند آسپرين ، وارفارين ، پلاويکس و داروهاي ضعيفتر مانند بروفن و خانواده آن ، ويتامين E وداروهايي مانند آميودارون- سايمتيدين ،سيپروفلوکساسين ، فلوکستين ،فلوکونازول ،مترونيدازول
، کوتريموکسازول ، کلاريترومايسين ، اريترومايسين ،کتوکونازول ، وراپاميل ،سرترالين ، تيروکسينها ،ديلتيازم ، نيفديپين ،متوپرولول ، تتراسيکلين ، دانازول ،الپرازولام ،اترووستاتين ،سيموستاتين
ارزيابي هاي رواني از نظر سابقه اعمال مشابه ، تغييرات وزن متوالي ، فعاليت بدني ، تحمل مراحل بعد از عمل
انجام سونوگرافي از نظر قطر چربي زير جلدي ، احتمال فتق و ........................
آزمايشات خون از نظر کم خوني ، کارکرد کبد و کليه ، تست بارداري در زنان ، تستهاي انعقادي و تست تشخيص بيماريهايي مانند هپاتيت و ......