دوست داشتن اندام خود، راهی برای کاهش وزن

افزايش وزن يکي از مشکلات عمده جوامع امروزي مي باشد، و ما در اغلب مبتلايان شاهد مشکلات رفتاري و تصورات نادرست از تناسب اندام هستيم. بسياري از مردم معمولاً درک درستي از کاهش وزن ندارند که اين خود به بروز مشکلات رفتاري در کنترل وزنشان مي انجامد. بسياري از افراد داراي اضافه وزن براي کاهش وزن خود به راههاي نامعقول و نادرستي پناه مي برند از جمله:انجام اعمال جراحي زيبايي-پلاستيک،ابتلا به برخي اختلالات تغذيه اي، اعتياد به انجام فعاليتهاي ورزشي،مصرف داروهاي استروئيدي، بدنسازي وپرداخت هزينه هاي گزاف براي لوازم آرايشي و لباسهاي مد و غيره.در واقع کاهش وزن موفق در گرو اصلاح رفتارهاي غلط غذايي و بهبود تصوري ذهني فرد از اندام خود مي باشد.

در همين راستا مطالعه اي بر روي 239 زن داراي اضافه وزن در طي مدت 12 ماه انجام گرفت. محققان زنان را به دو گروه کلي تقسيم کردند. به يک گروه از زنان به عنوان گروه کنترل، اطلاعات مربوط به سلامت بدن، از جمله: تغذيه خوب، مديريت استرس و اهميت مراقبت از خود ارائه شد. گروه ديگربه عنوان گروه آزمايش، براي مدت 30 هفته در يک برنامه مداخله اي درماني (شامل ورزش، اصلاح رفتار هاي غذايي، آموزش بهبود تصوير ذهني از اندام خود و چگونگي غلبه بر موانع فردي در برنامه رژيم کاهش وزن)، شرکت نمودند.

شواهد مطالعه حاکي از بهبود تصوير ذهني زنان از اندامشان درگروه آزمايش (که مشمول برنامه درماني بودند)، بود. علاوه بر اين در اين گروه، نگراني هاي آنها در مورد شکل و سايز بدنشان کاهش يافت. در ضمن اين افراد در مقايسه با گروه کنترل بهتر توانستند رژيم غذايي خود را کنترل کنند و وزن بيشتري هم از دست دادند (به طور ميانگين 7 درصد از وزنشان را از دست دادند، در حاليکه کاهش وزن در گروه کنترل حدود 2 درصد بود). به طور کلي بر اساس نظر پژوهشگران در اين مطالعه، نتايج تحقيقات نشان داد که ارتباطي قوي بين بهبود تصوير ذهني فرد از اندام خود و اصلاح رفتارهاي غذايي، با کاهش وزن وجود دارد.

نکته عملي: با توجه به اهميت تصوير ذهني فرد از بدن خود و اصلاح رفتارهاي غذايي بر ميزان موفقيت در کاهش وزن و حفظ تناسب اندام، داشتن برنامه هاي رفتاردرماني و ديگر برنامه هاي آموزشي مرتبط با سلامت، يکي از جنبه هاي مهم براي موفقيت در کاهش وزن و حفظ تناسب اندام به شمار مي آيد. لذا در هر برنامه کنترل وزن، اصلاح رفتارها و نگرش هاي غلط افراد نيز بايد مورد توجه قرار گيرند.