افزایش خطر سرطان سینه در زنان چاق

سرطانها يکي از عوامل مرگ و مير در جوامع مي باشند، که در اين ميان سرطان پستان سهم قابل توجهي را به خود اختصاص داده است. دانشمندان دريافته اند که بين چاقي و افزايش خطر ابتلا به سرطان پستان در دوران پس از يائسگي، و همچنين بين فعاليت بدني و کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان ارتباط وجود دارد، و سرطان پستان در زنان چاق و بدون فعاليت بدني بيشتر مشاهده مي شود.
(سرطان پستانTriple-Negative) و (سرطان پستان گيرنده استروژن مثبت) دو زير شاخه از سرطان پستان مي باشند.سرطان پستان موسوم به Triple-Negativeيکي از زير شاخه هاي سرطان سينه است که از انواع بدخيم و نادر آن به شمار مي آيد، که از مشخصه هاي آن؛ فقدان استروژن، پروژسترون و عدم بيان (HIR2)است و حدود 10 تا 20 درصد از سرطان هاي سينه را شامل مي شود و با پيش آگهي و تشخيص بسيار ضعيف وفقدان درمان دارويي هدفمند، مرتبط است. در نوعي ديگر از سرطانهاي پستان موسوم به «گيرنده استروژن مثبت» ، گيرنده هاي فراواني براي استروژن وجود دارد، و در واقع استروژن به عنوان يک عامل تشديد کننده و توسعه دهنده سرطان به شمار مي آيد که تحت عنوان سرطان پستان «گيرنده استروژن مثبت» ياER+ ناميده مي شوند.
مطالعه اي جديد در همين راستا بر روي 155723 زن انجام گرفت. در اين مطالعه ارتباطات بين نمايه توده بدني، اندازه دور کمر و باسن، نسبت کمر به باسن و فعاليت بدني، با خطر سرطانهاي پستان Triple-Negativeوگيرنده استروژن مثبت بررسي گشتند. سطح شاخص توده بدني و فعاليت فيزيکي در 307 زن مبتلا شده به سرطان پستان نوع Triple-Negativeو 2610 زن مبتلا به سرطان پستان نوع گيرنده استروژن مثبت، مورد بررسي قرار گرفتند.

نتايج مطالعه نشان داد که زنان با بالاترين شاخص توده بدني در مقايسه با زنان داراي کمترين شاخص توده بدني، 35 درصد بيشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان سينه Triple-Negativeو 39 درصد بيشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان هاي سينه نوع گيرنده استروژن مثبت قرار داشتند. کساني که فعاليت بدني بيشتري داشتند 23 درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان Triple-Negativeو 15 درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان سينه نوع گيرنده استروژن مثبت را داشتند. همچنين افزايش محيط دور کمر و باسن با افزايش خطر سرطان پستان «گيرنده استروژن مثبت» همراه بودند (که اين ارتباط در مورد سرطان پستان Triple-Negativeمشاهده نشد).
شواهد مطالعه حاکي از آن بود که چاقي و فعاليت بدني پايين با افزايش شانس ابتلا به سرطان پستان همراه مي باشند، در ضمن بيشترين ارتباط بين چاقي و خطر ابتلا به سرطان سينه در سرطان سينه نوع «گيرنده استروژن مثبت» وجود داشت.
نکته عملي: چاقي و فعاليت بدني پايين با افزايش شانس ابتلا به سرطان پستان همراه مي باشند. شواهد علمي اخير حاکي از آنند که چاقي سبب افزايش خطر ابتلا به سرطان پستان (به ويژه سرطان پستان نوع گيرنده استروژن مثبت) مي گردد. لذا تناسب اندام و برخورداري از فعاليت بدني مکفي، دو رکن مهم در پيشگيري از سرطان پستان به شمار مي آيند.
منبع: Cancer Epidemiol Biomarkers, March 1, 2011