انواع کاشت ناخن

در مباحث آموزش کاشت ناخن یکسری از کاشتها از اهمیت بیشتری برخوردارند و مشتری پسندترند این نوع کاشتها عبارتند از :
۱- کاشت پودر
۲- کاشت ژل
۳- کاشت میکس
۳ - کاشت با قالب - دوال سیستم
۴- کاشت گیلتر
۵- کاشت فیبر
۶- کاشت کریستالی