آیاپس ازانجام کرایو بیماربایدعلایمی درمنطقه کرایوشده داشته باشد یا خیر؟

اگربيماران محترم دقت کرده باشند در تمام سايتها وتبليغات به کرار ذکرشده که کرايوليپوليزهيچگونه دردي بعدازانجام کار ندارد وبيمارهيچگونه علائمي نبايد داشته باشد اما نکته اشتباه دقيقا همين جاست چون بعدازکرايوليپوليزاگرهيچ دردي نداشته باشيد به جرات خدمتتان عرض ميکنم که کرايوليپوليزشما هيچگونه تاثيري برايتان نداشته است چون اگرکرايوليپوليز اثرخوب وکاملي داشته است پس بيمار ظرف 48ساعت بايددر ناحيه فوق احساس درد نسبتا شديدي داشته باشد که اين درد بيانگر اين نکته مثبت است که سلولهاي چربي موضع دراثرسرماي دستگاه دچار مرگ سلولي شده واين مرگ سلولي بايد سيستم ايمني بدن فرد را تحريک کرده تا التهاب شديدي را ببينيم ودر حقيقت حضورموثر سيستم ايمني فرددرموضع فريزشده است که براي بيمار دردهاي نسبتاشديدي را ايجادميکند که 100البته اين درد نبايد باهيچ دارويي کاسته ويا مداواشود چون درصورتيکه فرد دارويي تحت اين عنوان مصرف کند در حقيقت تاثير کرايوليپوليزرا بشدت کم خواهد کرد وپس از گذشت روزهاي متوالي بيمار وپزشک با عدم تغيير بافت فريز شده مواجه خواهند شد پس درنتيجه اولا پس از کرايوليپوليزحتما بايد بيمار از48ساعت بعد درد را تجربه کند ثانياهرچه اين درد زمان طولانيتري راطي کند نشان دهنده تاثير بهتر کرايوليپوليز خواهد بود سوما اينکه اگر دردي بوجود نيايد بايد نگران بشويم ودنبال علتش بگرديم . هزينه کرايوليپوليز