مراحل کاشت ناخن پودری

مراحل کاشت ناخن را در اينجا توضيح مي دهم
ابتدا صدف ناخن را سوهان ميزنيم سپس با استفاده از سوهان دور، کوتيکول ناخن را از صدف ناخن جدا کرده
سپس ضد قارچ را مي زنيم. پس از خشک شدن ضد قارج تيپ مناسب ناخن را مي جسبانيم پس از آن با کاتر تيپ را کوتاه کرده و سوهان روي تيپ را مي زنيم
در مرحله بعد پرايمر را مي زنيم و شروع به مواد گذاشتن مي کنيم. پس از خشک شدن مواد دور ناخن را به وسيله سوهان دستي باز مي کنيم
در مرحله بعدي سوهان روي کاشت را مي زنيم که شامل ? مرحله سوهان دور ? سوهان روي ناخن ? سوهان دستي ? بافرکشي مي باشد
در آخر مي توانيم روغن کوتيکول را براي التيام کوتيکول ناخن استفاده کنيد