بهترین فاصله زمانی انجام کرایولیپولیز در نواحی مختلف یک فرد چاق

همانطور که در مباحث پيشين به اختصار اشاره شد براي انجام کرايوليپوليز وحصول نتيجه حداکثري بايد براساس يک اصول مشخص وعلمي رفتار کنيم تا بتوانيم نتايج راضي کننده اي را اخذ نمائيم ازآنجايي که کبد نقش اساسي ومهمي را در کرايوليپوليز بازي ميکند پس براي اينکه بدانيم با هر بيمارچگونه بايد رفتار کنيم واصولا جلسات انجام کرايوليپوليز را به فواصل چند روزه تقسيم بندي نمائيم در ابتدا بايد از وضعيت سلامتي کبد مطلع شده تا بتوانيم طوري برنامه ريزي کنيم که بهترين راندمان کاري را از کرايوليپوليز داشته باشيم پس اگر يک سونوگرافي از بيماران داشته باشيم ميتوانيم تقريبا بطور 99درصد يقيين بدانيم که با فرمولي که بکار ميبريم ميتوانيم نتايج رضايت بخشي را داشته باشيم متاسفانه در شرايط فعلي در تمام مراکزي که در حال انجام کرايوليپوليز هستند به علت اينکه اين علم بتازگي وارد ايران شده است ووزارت محترم بهداشت هم تا کنون هيچگونه دستورالعملي در اين باره برايراهنمايي پزشکان صادر نکرده است تقريبا ميتوانم بگويم که تمام پزشکان وهمکاران گراميم باکمال تاسف بدون داشتن يک فرمول خاص وتجربه علمي لازم براي تمام مراجعينشان با يک رويه غلط کرايوليپوليز غير علمي انجام ميدهند وبه همين علت هم در اکثر موارد بيمارانشان ناراضي از انجام کرايوليپوليز هستند واين قضيه مرا وادار کرد تا تجربياتم را بدون هيچ گونه چشمداشتي در اختيار همکاران عزيزم قرار دهم تا ايشان هم بتوانند از اين فرمول موثر براي کرايوليپوليز استفاده بهينه نمايند

من با انجام هزاران مرتبه کرايوليپوليز بر روي هزاران نفر با شرايط متفاوت توانستم به فرمول ذيل دسترسي پيدا کنم وسپس با عملکرد بر اساس اين فرمول توانستم نتايج بسيار راضي کننده اي از کرايوليپوليز بگيرم واميدوارم که ارائه اين مطلب علمي بتواند راهگشاي تمام همکاران گراميم باشد

فرمول انجام کرايوليپوليز ورعايت فواصل زماني بين نقاط مختلف بدن =

1)کبد کاملا سالم =

الف)افرادي که کاليپر چربي تا30ميليمتر دارند=در اين افراد ميتوانيم در جلسه اول کرايوليپوليز در دونقطه از بدن مثلا پهلوها را انجام دهيم سپس به بيماران ميگوييم که دوهفته بعد جهت مشاوره مراجعه نمايند اگر در جلسه مشاوره بعدي يعني 14روزپس از انجام کرايوليپوليز پهلوها کاهش سايز واضحي داشت در همان جلسه ميتوانيم براي دوپروب ديگر از جايي مثلا قسمت زيرين شکم بيمار کرايوليپوليز انجام شود وباز هم به بيمار وقت ويزيت بعدي تعيين ميشود البته براي دوهفته بعد تا هم روند کاهش سايز پهلوها مشاهده شود وهم نتيجه تاثير کرايوليپوليز زير شکم بيمار بررسي شود اين روند براي حدود دوماه تکرار ميشود واگر پس از پايان دوماه نتيجه شکم و پهلوها کاملا رضايت بخش بود ميتوانيم روند کرايوليپوليز را براي پهلوها وشکم خاتمه يافته تلقي کنيم ولي اگر پس از پايان دوماه بافت چربي اين دوناحيه يعني پهلوها وشکم کاملا تخليه نشده بود بايد دوره دوم انجام کرايوليپوليز را براي بيمار استارت بزنيم که دوره دوم هم عينن مثل دوره اول اجرا خواهد شد

ب)افرادي که کاليپر چربي از 30الي60ميليمتر دارند=در اين افراد در جلسه مقدماتي ابتدابايد دوقسمت از بدن مثلا پهلوها را کرايوليپوليز کرده وبه بيمار بگوييم که دوهفته ديگر براي ويزيت بيايد اگر در جلسه بعدي کاهش سايز عالي بود براي دوقسمت ديگر تاريخ دوهفته بعد را تنظيم کرده تا کرايوليپوليز انجام شود البته مثل مورد بالا مثلا زير شکم را انجام ميدهيم وسپس دوهفته بعد از بيمار ميخواهيم که براي ويزيت بيايد اگر در ويزيت سوم که بيمار مراجعه ميکند کاهش ضخامت چربي پهلوها عالي باشد وکاهش بافت چربي زير شکم هم عالي بود باز هم ميتوانيم باور داشته باشيم که کار کرايوليپوليز خوب پيش رفته است ولي اگر در همان جلسه متوجه شويم که کاهش سايز پهلوها عالي بوده ولي در ناحيه زير شکم رضايت بخش نيست آنوقت دواحتمال مطرح ميباشد 1)احتمال دارد که با اضافه کردن ناحيه زير شکمي باعث وارد آمدن فشار به کبد شده که در نتيجه باعث افت سرعت لاغري شده است که در اين موارد بايد هم اقدامات لازم انجام شود وهم براي ادامه کار کرايوليپوليز با احتياط بيشتري بکار بگيريم 2)احتمال دارد که پهلوها خيلي خوب دفع چربي دارند ولي فقط ناحيه شکم نااميد کننده باشند که در اين مورد احتمال دارد که عدم لاغري شکمي به خاطر شل بودن پوست ناحيه شکم باشد که در اين صورت حتما بايد به بيماران تاکيد کنيم که از گنهاي شکمي استفاده کنند چون بستن گن ميتواند باعث تخليه بهتر چربيها شود

ج)افرادي که کاليپر چربي از 60بالاتر دارند =در اينگونه افراد به شرط اينکه بافت چربي مورد نظر به داخل پروب دستگاه کرايوليپوليز جا بگيرد در جلسه اول بهترين انتخابمان اينست که فقط يک پروب براي بيمار گذاشته شود وبراي پروب دوم بايد زمان دوهفته را پشت سر گذاشته وسپس اقدام به گذاشتن پروب کرايوليپوليز دوم کنيم وسپس از بيمار ميخواهيم که دوهفته ديگر مراجعه کند تا روند لاغري را از نزديک مشاهده کنيم ولي در بيماران با اين سايزهاي بزرگ سعي کنيم که تا دوماه بعد فعلا کرايوليپوليز ديگري انجام ندهيم چون اينقدر بافت چربي بااين سايز حجم زيادي دارد که براي کبد فشار زيادي را تحميل ميکند وانتخاب وگذاشتن پروبهاي سوم به بعد را موکول به بررسيهاي بعدي خواهيم کرد .

2)کبدهاي چرب گريد1,2=ازآنجايي که در انجام کرايوليپوليز عملا تفاوت چنداني بين گريد1 وگريد2ندارد پس تصميم گرفتم توضيحات اين دومورد را بصورت يک جا ارائه نمايم

همانطور که در سونوگرافي کبد گزارش مي شود کبد چرب بصورت افزايش انفيلتراسيون چربي در سلولها قابل مشاهده ميباشد واندکي هم سايز کبد بزرگتر نمايش داده ميشود ودر آزمايشات آنزيمهاي کبدي افزايش مختصري در سطح آنزيمهاي کبد گزارش مي شود که همه اينها حاکي از وجود کبد چرب مي باشد در اين موارد بايد پزشکان با احتياط بيشتري درباره انجام کرايوليپوليز اقدام نمايند چون هرگونه اشتباهي ميتواند منجربه تشديد علايم باليني ونيز باعث بيشتر شدن درجه چربي کبد بيماران شود پس انجام کرايوليپوليز در افرادي که داراي کبد چرب گريد 1 الي 2 دارند بايد از دستورالعمل ذيل تبعيت نمايند

1)افرادي که داراي کاليپرچربي تا30ميباشند=در اين افراد حتما بايد اولا عملکرد گوارشي خوبي داشته باشند يعني به هيچ وجه دچار يبوست ونفخ شديد نباشند ودوما با احتياط ميتوانيم دوقسمت يعني دوپروب کرايوليپوليز انجام دهيم اما حتما بايد کبد چرب بيمار را هم تحت درمان دارويي قرار دهيم وهمچنين رژيم غذايي خوبي هم به بيمارمان تجويز کنيم ووقت ويزيت بعدي را براي دوهفته ديگر تعيين نمائيم تا روند پاسخ بدن بيمار را به کرايوليپوليز در نظر داشته باشيم واگر پاسخ بيمار به کرايوليپوليز عالي بود براي بيمار زمان ويزيت بعدي را براي دوهفته بعد تعيين کرده واگر روند کاهش سايز چربي باز هم رضايت بخش بود به فاصله يکماه از روز اول انجام کرايوليپوليز ميتوانيم دوپروب ديگر کرايوليپوليز را براي دوقسمت ديگر بدن بيمار انجام دهيم وبا احتياط کامل وسونوگرافي سريال ميتوانيم اين روند را ادامه دهيم تا حصول نتيجه دلخواه .

2)افرادي که کاليپر چربي از30الي60 دارند =در اين افراد بهترين روش انجام کرايوليپوليز تک پروبه ميباشد وانجام ويزيتهاي دوره اي همانند مورد فوق ولي هيچوقت براي کرايوليپوليز عجله نميکنيم چون باتوجه به اينکه ميزان ضخامت چربي خيلي زياد است ممکن است باعث تشديد وضعيت کبد چرب بيمار بشويم .

ودرضمن فراموش نبايد کرد که تمام اقدامات دارويي وتغذيه اي مورد 1 را نيز بايد توصيه وانجام دهيم.

3)افرادي که داراي کاليپر چربي بالاتر از 60دارند =در اين افراد بهترين کار اينست که ايتدا اقدامات دارويي جهت درمان کبد چرب را صورت دهيم وتوصيه هاي تغذيه اي را هم رعايت کنيم وهرزمان که وضعيت سلامتي کبد از نظر سونوگرافي يک درجه کاهش نشان داد آنوقت ميتوانيم فقط با يک پروب کار کرايوليپوليز را آغاز نماييم ودر صورتيکه در زمان ويزيت 14روز بعدي ميزان کاهش سايز چربي رضايت بخش بود سمت ديگرش را نيز کرايوليپوليز نمائيم وبا توجه به اينکه اين مورد از نظر جوابدهي وحفظ وضعيت سلامتي کبد يک مورد خاص محسوب ميشود ادامه کار را بايد براساس صلاحديد پزشک باتجربه اي که در اين مورد صاحب نظر باشد ادامه داد تا هم لاغري مسير خوبي را طي کند وهم سلامت کبد پس رفت نداشته باشد. قيمت کرايوليپوليز

3)کبدهاي چرب گريد3و 4=در اين موارد چون سلامتي کلي افراد تحت شعاع بيماري کبد قرار گرفته است تا آنجايي که حتي رفتار تغذيه اي ايشان نيز دچار اختلال شديد ميباشد پس بايد فعلا هيچ کار اضافه اي را به کبد تحميل نکرده وصرفا به درمان دارويي کبد بپردازيم وحتما براي بيمار يک رژيم سخت غذايي هم توصيه نمائيم وبصورت سريالي سونوگرافي درخواست نمائيم تا هم وزنشان را با تغذيه مناسب پايين بکشيم وهم سلامتي را به کبد برگردانيم وهرزمان که گريد چربي کبد اين افراد به گريد1 و2 رسيد ميتوانيم طبق دستورالعمل آن گريد کبد چرب اقدام نمائيم

درنهايت از آنجايي که بحث کبد چرب بسيار سنگين ميباشد سعي من برآن بود تا در اين وقت اندک فقط بتوانم فرمول کوچکي را جهت روشن نمودن مسير براي همکاران عزيزم ايجاد نمايم تا انشااله اين عزيزان بتوانند در جهت انجام کرايوليپوليز در برخورد با بيماران متنوع اقدامات مناسبي را انجام دهند
منبع: دهباشي