بررسی تاثیرات کرایولیپولیز بر روی مردان و زنان

همانطورکه در متون کتب مختلف پزشکي به تفصيل آمده است هورمونهاي جنسي در بدن انسانها باعث بوجود آمدن خواص متفاوت ورفتارهاي مختلفي ميشود از جمله اين خواص ايجاد وتجمع بافت چربي در نقاط مختلفي در اندامهاي بانوان ميشود که اين تجمع چربيها بواسطه هورمونهاي زنانه ميباشد وبيشترين مکانهاي تجمع در بدن بانوان شامل باسن ران بازوها شکم وپهلوها وپشت خط سوتين ميباشد بايد توجه داشته باشيم که اين چربيها بواسطه وجود اين هورمونها از استحکام بيشتري برخوردار ميشوند ودفع اين چربيها در مقايسه با افرادي که فاقد اين هورمونها هستند کار بسيار مشکلي خواهد بود يعني به گفته ديگر در بانواني که بدنشان بدلائلي اينگونه هورمونهاي زنانه را کمتر ترشح ميکنند کمتر هم اينگونه چربيها را در بدنشان متمرکز ميکنند ودر بررسيهايي که در مورد آقايان انجام شده است بعلت نداشتن اينگونه هورمونها يا اين نمونه چربيها را نداشته اند ويا در صورتيکه هم داشته باشند نسبت به بانوان از مقاومت کمتري برخوردار خواهند بود پس در نتيجه تفاوت عمده اي که بين جنس خانمها و آقايان به چشم ميخورد اين است که در رابطه با کرايوليپوليز به تجربه ثابت شده است که انجام کرايوليپوليز در آقايان نتايج بسيار قابل قبول تري بدست آمده است وبرعکس در بانوان بعلت همان هورمونهايي که دارند مقاومت بافتهاي چربي در برابر کرايوليپوليز بيشتر به چشم ميخورد وبطور مثال اگر در يک خانم و آقا با اوزان مساوي وضخامت چربي مساوي کرايوليپوليز با روشهاي يکسان انجام گردد آقايان رضايت بيشتري خواهند داشت . قيمت کرايوليپوليز

منبع: دهباشي