انواع کاشت ناخن

در مباحث آموزش کاشت ناخن يکسري از کاشتها از اهميت بيشتري برخوردارند و مشتري پسندترند اين نوع کاشتها عبارتند از :
?- کاشت پودر
?- کاشت ژل
?- کاشت ميکس
? - کاشت با قالب - دوال سيستم
?- کاشت گيلتر
?- کاشت فيبر
?- کاشت کريستالي