درباره لاغری با طب سوزنی

کلينيک ايده آل- طب سوزني روشي است که با فرو کردن سوزن‌هاي باريک در مناطق خاصي از پوست انجام مي‌شود. با توجه به طرفداران طب سوزني، بدن از مسيرهاي مختلف انرژي تشکيل شده که به عنوان گذرگاه‌هاي انرژي (meridians) شناخته مي‌شود. زمانيکه عدم تعادل در اين گذرگاه‌هاي انرژي خاص در بدن روي مي‌دهد فرد ممکن است وزن آن افزايش يابد. فروکردن سوزن‌ها در اين گذرگاه‌هاي انرژي نامتعادل تصور مي‌شود که باعث کاهش استرس، بهبود متابوليسم و هضم، کاهش اشتها و مبارزه با اعتياد به غذا بکند.
طب سوزني در ايران، طب سوزني چيست؟

قبل از انجام طب سوزني براي کاهش وزن، شخص به طور معمول با يک متخصص طب سوزني مشاوره مي‌شود. يک متخصص طب سوزني بايد تاريخچه دارويي بيمار و عادات غذايي آن را بررسي کند، سپس زبان و نبض بيمار را بررسي مي‌کند. يک متخصص طب سوزني نبض بيمار را براي تشخيص مشکلات گوارشي مي‌گيرد. براي مثال يک نبض نامنظم در مچ دست راست، ممکن است نشان دهنده عملکرد نامناسب روده بزرگ، ريه‌ها، طحال و معده و نبض نامناسب دست چپ نماينده کليه، کبد، صفرا و عملکرد روده کوچک باشد.
هنگاميکه يک متخصص طب سوزني تعيين کند که کدام قسمت بدن درست کار نمي‌کند و باعث افزايش وزن شده، تصميم مي‌گيرد در کدام گذرگاه انرژي سوزن فرو برد. طب سوزني براي کاهش وزن مي‌تواند به دو صورت باشد: در نزديک گوش‌ها يا کل بدن. اگر علت افزايش وزن بيمار جزئي تلقي شود، طب سوزني در نزديکي گوش توسط قرار گيري سوزن در سراسر نواحي گوش انجام مي‌شود. طب سوزني گوش اغلب براي درمان پرخوري احساسي استفاده مي‌شود.
طب سوزني کامل بدن زماني انجام مي‌شود که درست کار نکردن بدن به علت عدم تعادل انرژي باشد. اگر نقاط ضعف بيمار تصور شود تا حدي به دليل اعتياد است، سوزن در نزديک دهان، معده يا نواحي پوست بالاي ريه‌ها وارد مي‌شود. اين سوزن‌ها براي بهبود جريان انرژي به نواحي براي باز کردن مسيرهاي گذرگاه انرژي وارد مي‌شوند.
سوزن‌هاي طب سوزني بسيار نازک و انعطاف‌پذيرند و دردناک نيستند. سوزن‌ها در طب سوزني لاغري براي کاهش وزن به طور کلي براي 30 دقيقه قرار مي‌گيرد. بسته به تشخيص متخصص طب سوزني بيمار ممکن است دو بار يا سه بار در هفته اين روش انجام شود.