بررسی تاثیرات موادغذایی برروی کرایولیپولیز دسته:

درابتدا براي روشن شدن مطلب بايد بحث خصوصيات بدن انسان ونوع مزاج وطبايع را کمي شرح دهم تا فهم تاثيرات مواد غذايي آسانتر شود

همانطور که مشخص است هر انساني داراي ويژگي خاصي بوده ورفتارهاي اختصاصي دارد در افراد نرمال بعد از مصرف مواد غذايي بين 24 تا48 ساعت زمان ميبرد تا اين مواد خورده شده بصورت مدفوع از بدنش خارج گردد ولي اين رويه رفتاري بطور دقيق در هرفردي با فرد ديگري تفاوتهاي چشمگيري دارد وميتواند اين زمان ترانزيت روده اي از چند ساعت تا چندين روز بطول انجامد پس اين تغييرات به چه علت وجود دارد چرا با خوردن يک خوراکي ثابت تاثيرات متفاوتي بروز ميکند همه اين رفتارها بستگي مستقيم دارد به مزاج وطبيعت ذاتي هرفرد .از طرف ديگر تمامي غذاها وخوراکيها نيز داراي مزاجهاي متفاوتي هستند پس ميتوانند در افراد مختلف با طبايع متفاوت تاثيرات متفاوتي را رقم بزنند .در ذيل به تفکيک مزاجها وطبايع را نام ميبرم

انواع مزاجها =
1)گرم و خشک=صفراوي
2)گرم و تر=دموي
3)سرد و خشک=سوداوي
4)سرد و تر=بلغمي
خصوصيات مزاج صفراوي=اين افراد داراي طبع گرم وخشک هستند يعني اينکه حرارت بدن بالايي دارند وهمچنين از نظر گوارشي داراي يبوست هستند معمولا ظاهر اين افراد رنگ زردي دارند پوست خشکي دارند عصبي هستند تند مزاج .ضربان نبض بالا لاغر اندام .وخصوصيات بسيار زياد ديگري که فعلا در رابطه با مقوله ما نميگنجند ولي اگر بعدا فرصت شود در اين رابطه به تفصيل صحبت خواهم کرد

خصوصيات افراد دموي=اين افراد يا اين مزاج داراي حرارت بالا ونبضهاي پر وقوي ترانزيت روده اي بالا ودر نتيجه دفع روده ايي نرمالي هستند فعاليت بدني پرکار و پرنشاطي دارند خستگي ناپذيرند پوستهاي براق وخوب وشادابي دارند معمولا چهره هاي قرمز رنگي دارند واصولا آدمهاي نرمال وسالمي ميباشند

خصوصيات سوداوي ها=دماي بدنشان معمولا سرد است پوست خشکي دارند تنبل وکم تحرک هستند ولي نه خيلي زياد رنگ پوستشان تيره است وداراي لکهاي تيره رنگ در ظاهر هستند ترانزيت روده اي خيلي طولاني است ويبوستهاي بسيار شديدي دارند که معمولا بيمار را راهي بيمارستان و اورژانس ميکند

خصوصيات افراد بلغمي=اين افراد داراي مزاج سرد و تر هستند تعريق سرد زيادي دارند دماي بدنشان سرد است معمولا چاق هستند خيلي کم تحرکند نفخ هاي شديد و دائمي در نواحي معده و روده دارند بعد از خوردن اندکي غذا دچار احساس پري سر شکم ميشوند

حال بعد از توضيحات مختصر پيرامون طبايع بايد در مورد خصوصيات غذاها هم شرح مختصري بدهيم تا بتوانيم به اصل موضوع بپردازيم

همانطور که در ابتدا گفتيم مواد غذايي و تمامي خوراکيها داراي مزاج وطبع مخصوص به خودشان هستند که اگر بيماران در انتخاب خوراکيها اشتباه کنند دچار عوارض خاصي خواهند شد بطور مثال فردي که از نظر مزاج شناسي داراي طبع سوداوي ميباشد اگر از خوراکيهايي با طبع سرد استفاده کند قطعا دچار يبوست شديد ميشود. کرايوليپوليز چيست

نتيجه گيري از بحث بالادچيست؟
در افرادي که تحت عمل کرايوليپوليز قرار گرفته اند از آنجايي که چربيهاي فريز شده تماما از طريق مدفوع دفع ميشوند پس بيمار بايد کاري کند که اين دفع چربيها سرعت بيشتري را داشته باشد تا در بدست آمدن نتيجه لاغري تعجيل بيشتري حاصل شده باشد واز خوردن خوراکيهايي که باعث يبوست و نفخ شديد ميشوند بشدت پرهيز نمايد بعلت اينکه بحث طولاني نشود در متون بعدي به صورت مفصلتري به خوراکيهايي که ايجاد يبوست ونفخ شديد ميکنند ميپردازيم تا بيماران گرامي از خوردن آنها پرهيز نمايند
منبع: دهباشي