موارد عمده كاربرد ژل هيالورونيك اسيد كدامند؟

A – پركردن يا كاهش عمق خطوط خنده ( چين هاي نازولبيال )
B – بر طرف كردن خطوط Marrionette ( خطوطي كه از گوشه لب به طـرف چـانه كــشيده مي شوند).
C – برجسته سازي لبها
D – پر كردن ناودان اشكي (Tear Trough)
E – بر طرف كردن Crows feet ( خطوط پنجه كلاغي ظريف كه از قسمت خارجي چشــم بــه صورت شعاعي ايجاد مي شوند ) .
F – بر طرف كردن خط اخم ( Frown line )
G – خطوط ناحيه پيشاني
H – اسكارهاي صورت
11_7741
خــط خنــده ( چيــن نازولبيال)
يكي از علائم افزايش سن در صورت ، چين هاي عميقي است كه از كناره بيني تا گوشه لب ها ايجاد مي شود ، كه در اصطلاح به آن چين نازولبيال ( يا خط خنده ) مي گويند . معمولا خـــطوط خنده در اواخر دهه سوم يا اوايل دهه چهارم زندگي شروع به عميق تر شدن مي كنند . البتـــه عوامل ژنتيك و بعضي اوقات شيوه زندگي فرد ممكن است باعث تظاهر زودتر يا ديرتــر آنـها شونـــد .
چه چيزي باعث ايجاد خط خنده مي شود ؟
همانند چين هاي پوستي ، چين هاي نازولبيال بطور اوليه در اثر عوامل زير ايجاد مي شوند :
تماس با نور آفتاب
افزايش سن
فاكتورهاي ارثي
با افزايش سن ، كلاژن پوست كاهش مي يابد ( و تماس بانور آفتاب باعث تسريع اين عمـــل مي شود ) و در نتيجه الاستيسيتي پوست كاهش مي يابد و پوست شل و آويزان مي شود . شـل شدن پوست باعث ايجاد چين هاي نازولبيال مي شود . پيدايش چين نازولبيال نه تــنها باعـــث مي شود كه فرد مسن تر ار سن واقعيش بنظر برسد بلكه باعث مي شود كه فرد خسـته تـر و نحيف تر به نظر برسد . تزريق ژل
اگر فرد دچار اضافه وزن يا چاقي باشد تا وقتي كه اضافه وزن خود را از دست نــداده مــمكن است متوجه چين ناز ولبيال خود نشود . با گرفتن رژيم غذايي ، صورت نيز مانند ساير قسمتهاي بدن چربي خود را از دست مي دهد و چين هاي نازوليبال ( خطوط خنده) به طور ناگهاني ظاهـر مي شو ند .
برجسته سازي لـــب
برجسته سازي لبه يكي از شايعترين و پر درخواست ترين روشهاي جراحي زيبايي است . بــــا افزايش سن ، پري لبها ( كه باعث مي شو د لبها جوان و برآمده باشند ) از بين مي رود . همچنين با افزايش سن لبها باريك و نازك شده و چين هاي كوچك در حاشيه لب بوجود مي آيد . امروزه بيشتر افرداي كه درخواست برجسته سازي لب را دارند ، خواهان پري و برآمدگي بيشتر همراه با حفظ ظاهر طبيعي لبها هستند .
توازن در صورت شامل لبها و حداكثر پري طبيعي آنها و هماهنگي بــا بافتــهاي اطراف آنــها مي باشد . فاصله بين لب تا بيني بسيار مهم است . هماهنگي بين قسمت مركزي لبها و گوشه هاي آن نيز مهم است .
وقتي فردي درخواست برجسته سازي لب را دارد ، نكته اي كه بايد در نظر بگيرد اين اسـت كه ساختمان طبيعي لب وي چگونه است و تا چه حجمي مي تواند ژل تزريقي كند تــا تــوازن صورتش را بهم نزند .