ترک خوردن مواد کاشت

اگر کاشت ژل باشد معمولا در مکان خشک ترک ميخورد . اگر کاشت پودر باشد يا کمتر از حد مواد گذاشتيد و با کارهاي روزمره خانه آسيب پذير شده است ويا زياد سوهان کشي کرده ايد و مواد نازک شده است و يا مواد پودرتان مرغوب نيست و يا قلمويتان خوب به ليکوييد آغشته نشده و پودرتان خوب خيس نشده وجذب صدف نشده است. دلايل بسيار است ولي اگر مراحل را به دقت انجام دهيد مواد نه ترک ميخورد ونه ميشکند.
در کاشت ناخن مواد گيري مهمترين بخش ترميم يا کاشت مي باشد و نياز به تمرين بسيار دارد